Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky pri nakupovaní detského oblečenia

Na tejto stránke sa môžete oboznámiť s obchodnými podmienkami internetového obchodu MiniPlanet. Tieto Obchodné podmienky môžu byť zmenené kedykoľvek a bez predošlého upozornenia. Preto je potrebné, aby ste si ich prečítali pri každom použití stránky. Ak nesúhlasíte s týmito Obchodnými podmienkami, prosím nepoužívajte túto stránku.


1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.miniplanet.eu. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim (ďalej "MiniPlanet") a kupujúcim (ďalej "Kupujúci) na druhej strane.
Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.miniplanet.eu je:
Ing. Miriam Dugovičová - MiniPlanet
Brigádnická 554/18, 911 01 Trenčín
Živnostenský register č. 350-32239
IČO: 46 445 455
DIČ: 1045804573

Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi MiniPlanet a Kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi MiniPlanet a Kupujúcim sa tieto riadia najmä
Zákonom č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení,
Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a
Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode
Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a prípadne
Zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Objednávka
1. Kupujúci objednáva výrobky od MiniPlanet prostredníctvom
www.miniplanet.eu (objednávky cez e-shop) alebo
písomnou formou zaslaním elektronickej správy na e-mail objednavka@miniplanet.eu alebo
telefonicky na zákazníckej linke +42191916 5555.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a je chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.
2. Pri každej objednávke musí Kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi MiniPlanet a Kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
3. Po doručení objednávky, bude táto objednávka zaevidovaná v systéme MiniPlanet a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi MiniPlanet a Kupujúcim. Následne sa zástupca MiniPlanet skontaktuje (prostredníctvom emailu alebo telefonicky) s Kupujúcim a overí objednávku, konečnú cenu a spôsob úhrady, spôsob dopravy a potvrdí presný dátum odoslania alebo odberu. Od tohto termínu je objednávka pre Kupujúceho záväzná.


3. Dodacie lehoty
1. Dodacie lehoty môžu byť pre rôzne druhy produktov rozdielne. Dostupnosť jednotlivých produktov je uvedená priamo na stránke MiniPlanet v časti detail produktu. Ak si kupujúci objedná produkty s rozdielnou dodacou lehotou, termín dodávky sa určí podľa najdlhšej dodacej doby.
2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 4 do 7 dní od dátumu overenia objednávky. Pri objednávkach na zákazku (stránka webu „Šitie na zákazku) je dodacia doba dohodnutá so zákazníkom individuálne.
3. Presné dátumy odosielania zásielok počas týždňa sú uvedené vo vyskakovacom okienku pri otváraní stránky. Termín odosielania zásielok alebo dátum, miesto a čas  odberu tovaru bude vždy potvrdený pri overovaní objednávky zástupom MiniPlanet.
4. Ak to okolnosti vyžadujú, môže sa MiniPlanet a Kupujúci dohodnúť na predĺženej dodacej lehote, alebo na konkrétnom dátume odoslania v budúcnosti, ak o to Kupujúci požiada (odložené zasielanie objednávok podľa želania Kupujúceho, napríklad odoslanie po návrate Kupujúceho z dovolenky).


4. Cena, platobné podmienky a prepravné
1. Aktuálne ceny produktov sú uvedené na www.miniplanet.eu. Do týchto cien sa nezapočítava cena dopravy na miesto určené Kupujúcim. Cena za dodanie tovaru je hradená Kupujúcim podľa platného cenníka uvedeného nižšie. Pri osobnom odbere tovaru Kupujúcim, na vopred dohodnutom mieste, Kupujúci uhrádza cenu len za tovar.
2. Kupujúci uhrádza platbu dobierkou, poštovou poukážkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho z rôznych bánk. Ak má klient účet v Tatra banke alebo využíva platobný systém PayPal, môže platiť aj v systéme TatraPay a PayPal.
Číslo účtu MiniPlanet v Tratra banke je 2928866409/1100 (SK60 1100 0000 0029 2886 6409). Používajte prosím variabilný symbol uvedený v elektronickej kópie faktúry, prípadne číslo objednávky. V systéme TatraPay a PayPal bude Vaša platba identifikovaná podľa čísla objednávky alebo názvu účtu.

3. Pri objednaní alebo dodaní produktu platí Kupujúci cenu za produkt plus dopravné alebo cenu dobierky. Cena za dobierku je 1 Euro. Platba prevodom na účet alebo platba prostredníctvom PayPal alebo Tatrapay je zadarmo. Avšak poplatky banky za spôsob úhrady bezhotovostne prevodom na účet alebo za použitie platobného portálu PayPal znáša Kupujúci. Taktiež poplatok za úhradu poštovou poukážkou znáša Kupujúci. To znamená, že celková cena, musí byť pripísaná na účet MiniPlanet a to vo výške uvedenej vo faktúre respektíve objednávke.
4. Spôsob dopravy si volí Kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo v inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou zadarmo (na vopred dohodnuté miesto na Sihoti v Trenčíne),
b) prostredníctvom spoločnosti Geis nasledovne:
- balík na adresu za 3,50 Euro pri nákupe do 29,99 Euro (čiže za 29,99 a menej),
- balík na adresu za 1,00 Euro pri nákupe od 30,00 Euro do 49,99 Euro,
- balík na adresu zadarmo pri nákupe za 50,00 Euro a viac.

V niektorých prípadoch môžeme poslať balík aj Slovenskou poštou. Spôsob dopravy je vždy uvedený vo faktúre.

5. Potvrdenie objednávky spolu s elektronickou kópiou faktúry posielame do 24 alebo 48 hodín po prijatí objednávky. Tento časový interval môže byť iný v čase štátnych sviatkov alebo prázdnin. Takéto výnimočné udalosti sú oznamované vo vyskakovacom okienku na stránke MiniPlanet, ďalej na facebookovej stránke e-shop MiniPlanet, prípadne v automatickej odpovedi na Vašu objednávku.
6. Povinnosťou MiniPlanet je po zaplatení ceny za tovar Kupujúcim, dodať tovar Kupujúcemu v požadovanej kvalite, cene a množstve.

7) Súťaže organizované na našej Facebookovej stránke sú vždy organizované a upravené štatútom súťaže, ktorý je zverejnený na stránke Zľavy a súťaže.


5. Preberanie tovaru
1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke alebo na príslušnej pošte.
2. Pri preberaní produktu je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať MiniPlanet a s doručiteľom firmy Geis Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny na účet MiniPlanet. Do doby prechodu vlastníckych práv z MiniPlanet na Kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt MiniPlanet.
4. MiniPlanet je oprávnená požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu ešte neprešlo na Kupujúceho.
5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia produktov Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
6. Neprebratie zásielky pri doručení na dobierku znamená pre MiniPlanet dodatočné náklady. Výška týchto nákladov a teda výška dlžnej sumy bude vyčíslená voči Kupujúcemu, ktorý si neprevzal zásielku. MiniPlanet si ďalej vyhradzuje právo na určenie spôsobu úhrady dlžnej sumy pri nasledovnej objednávke klienta a má právo požadovať splatenie nákladov neprebratej zásielky spolu s cenou za novú objednávku a to vopred prevodom na účet MiniPlanet.


6. Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, ak je vykonaná v čo najskoršom termíne. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom) a to pred tým, ako dôjde k odoslaniu objednaného produktu a to do 9:00 hod v deň odosielania.
2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané MiniPlanet najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Odstúpenie od zmluvy môže byť uskutočnené:
a) písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené na kontaktnú adresu MiniPlanet alebo na email info@miniplanet.eu.
b) ústne, telefonicky na zákazníckej linke +42191916 5555.
Na základe dohody o spôsobe doručenia (vrátenia) produktov MiniPlanet, zašle Kupujúci produkty do sídla MiniPlanet alebo na vopred dohodnutú adresu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Pričom náklady na vrátenie produktu znáša Kupujúci.
Vrátený produkt alebo produkty nesmú byť znečistené, poškodené alebo používané. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa späť.
3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Kupujúceho, MiniPlanet prevezme tovar späť a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti celkovú cenu, ktorú Kupujúci uhradil za produkt, vopred dohodnutým spôsobom späť.
4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
5. V prípade akceptovania požiadavky Kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po 14 –dňovej lehote, má MiniPlanet právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.
6. MiniPlanet si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť v prípade výpredaja zásob, ak sa produkt nevyrába alebo sa prestal vyrábať alebo ak vystavená cena produktu bola chybná alebo z dôvodov vyššej moci. MiniPlanet o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne a to v čo najskoršom termíne, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky vrátená Kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom.


7. Záruka
1) MiniPlanet zodpovedá za chyby, ktoré má produkt pri prevzatí Kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. MiniPlanet je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým MiniPlanet nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3) MiniPlanet môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni v tom, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má Kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeraná zľavu z ceny produktu.
5. Vo všeobecnosti je záručná doba stanovená na minimálne 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia produktu Kupujúcim. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u MiniPlanet. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, s údajmi, ktoré pomôžu identifikovať Kupujúceho a konkrétnu objednávku (napríklad faktúrou alebo iným dokladom o zaplatení produktu MiniPlanet).
6. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nedodržaním návodu na ošetrovanie výrobku a používaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku Kupujúcim. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
7. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča Kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Ak je to možné a Kupujúcemu to nespôsobí žiadnu škodu alebo dodtočné náklady, môže Kupujúci zaslať MinPlanet fotografie vady na produkte. Na základe týchto informácií sa odporučí Kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.


8. Záverečné ustanovenia
1. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi MiniPlanet a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
2. MiniPlanet a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
3. Dozorným orgánom pre činnosť MiniPlanet je
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne
Hurbanova 39, 911 01 Trenčín

4. V prípade vzniku právnych sporov medzi Kupujúcim a MiniPlanet je subjektom alternatívneho riešenia sporov, orgán alternatívneho riešenia sporov a to je Slovenská obchodná inšpekcia.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 11.03.2019.

×

Dátum poosielania zásielok

Milí zákazníci,

najbližšie posielame balíčky v stredu dňa 22.1.2020. Objednávky vybavujeme v poradí v akom ich prijímame.

Ak by ste chceli objednávku zrušiť, napíšte prosím na objednavka@miniplanet.eu.

 

 

Nové výrobku sú tu!

Nové výrobku sú tu!

 

 

 


Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info