Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky pri nakupovaní detského oblečenia

Na tejto stránke sa môžete oboznámiť s obchodnými podmienkami internetového obchodu MiniPlanet. Tieto Obchodné podmienky môžu byť zmenené kedykoľvek a bez predošlého upozornenia. Preto je potrebné, aby ste si ich prečítali pri každom použití stránky. Ak nesúhlasíte s týmito Obchodnými podmienkami, prosím nepoužívajte túto stránku.

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.miniplanet.eu (domény sk aj cz). Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim (ďalej "MiniPlanet") a kupujúcim (ďalej "Kupujúci) na druhej strane.
Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.miniplanet.eu je:
Ing. Miriam Dugovičová - MiniPlanet
Brigádnická 554/18, 911 01 Trenčín
Živnostenský register č. 350-32239
IČO: 46 445 455
DIČ: 1045804573
Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi MiniPlanet a Kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a s nariadeniami Európskej únie. V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi MiniPlanet a Kupujúcim sa tieto riadia najmä
Zákonom č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení,
Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a
Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode
Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
Zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení a aj
Nariadením európskeho parlament a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR")

2. Objednávka
1. Kupujúci objednáva výrobky od MiniPlanet nasledovným spôsobom:
- na e-shope www.miniplanet.eu (objednávky cez e-shop),
- písomnou formou zaslaním elektronickej správy na e-mail objednavka@miniplanet.eu alebo
- telefonicky na zákazníckej linke +42191916 5555.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a je chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.
2. Pri každej objednávke musí Kupujúci uviesť: meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi MiniPlanet a Kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Spôsob spracovávania a uchovávania osobných údajov sa bližšie špecifikuje nižšie v článku č. 9 Ochrana osobných údajov („GDPR).
3. Po doručení objednávky, bude táto objednávka zaevidovaná v systéme MiniPlanet a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi MiniPlanet a Kupujúcim. Následne sa zástupca MiniPlanet skontaktuje (prostredníctvom emailu alebo telefonicky) s Kupujúcim a overí objednávku, konečnú cenu a spôsob úhrady, spôsob dopravy a potvrdí presný dátum pooslania alebo odberu. Od tohto termínu je objednávka pre Kupujúceho záväzná.

3. Dodacie lehoty
1. Dodacie lehoty môžu byť pre rôzne druhy produktov rozdielne. Dostupnosť jednotlivých produktov je uvedená priamo na stránke MiniPlanet v časti detail produktu. Ak si kupujúci objedná produkty s rozdielnou dodacou lehotou, termín dodávky sa určí podľa najdlhšej dodacej doby.
2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 4 do 10 dní od dátumu overenia objednávky. Pri objednávkach na zákazku prostredníctvom emailu info@miniplanet.eu alebo objednavka@miniplanet.eu je dodacia doba dohodnutá so zákazníkom individuálne.
3. Presné dátumy posielania zásielok počas týždňa sú uvedené vo vyskakovacom okienku pri otváraní stránky. Termín posielania zásielok alebo dátum, miesto a čas odberu tovaru bude vždy potvrdený pri overovaní objednávky zástupom MiniPlanet a bude uvedený v emaily po spracovaní objednávky.
4. Ak to okolnosti vyžadujú, môže sa MiniPlanet a Kupujúci dohodnúť na predĺženej dodacej lehote, alebo na konkrétnom dátume poslania v budúcnosti, ak o to Kupujúci požiada (odložené posielanie objednávok podľa želania Kupujúceho, napríklad odoslanie po návrate Kupujúceho z dovolenky alebo pred Vianocami).

4. Cena, platobné podmienky a prepravné
1. Aktuálne ceny produktov sú uvedené priamo pri každom produkte na www.miniplanet.eu. Do týchto cien nie je započítaná cena dopravy na miesto určené Kupujúcim. Cena za dodanie tovaru je hradená Kupujúcim podľa platného cenníka uvedeného nižšie. Pri osobnom odbere tovaru Kupujúcim, na vopred dohodnutom mieste, Kupujúci uhrádza cenu len za tovar.
2. Kupujúci môže uhradiť platbu na dobierku, prevodom/vkladom na účet predávajúceho z rôznych bánk. Ak má klient účet v Tatra banke alebo využíva platobný systém PayPal, môže platiť aj v systéme TatraPay a PayPal.
Číslo účtu MiniPlanet v Tratra banke je 2928866409/1100 (SK60 1100 0000 0029 2886 6409). Používajte prosím variabilný symbol uvedený v elektronickej kópie faktúry, prípadne číslo objednávky. V systéme TatraPay a PayPal bude Vaša platba identifikovaná podľa čísla objednávky alebo názvu účtu.
3. Pri objednaní alebo dodaní produktu platí Kupujúci cenu za produkt plus dopravné alebo cenu dobierky. Cena za dobierku je 1,50 Euro. Platba prevodom na účet alebo platba prostredníctvom Tatrapay je zadarmo. Platba prostredníctvom PayPal a CardPay je za 0,99 Euro. Avšak poplatky banky za spôsob úhrady bezhotovostne prevodom na účet znáša Kupujúci. To znamená, že celková cena za objednávku, musí byť pripísaná na účet MiniPlanet a to vo výške uvedenej vo faktúre respektíve objednávke.
4. Spôsob dopravy si volí Kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo v inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou zadarmo (na vopred dohodnuté miesto na Sihoti v Trenčíne),
b) prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (DPD) nasledovne:
- balík na adresu za 3,99 Euro pri nákupe do 60,99 Euro (vrátane 60,99 Euro),
- balík na adresu za 1,99 Euro pri nákupe od 61,00 Euro do 100,00 Euro (vrátane 100,00 Euro),

- balík na adresu zadarmo pri nákupe za 101,00 Euro a viac (vrátane 101,00 Euro),

- balík na odberné miesto za 3,50 Euro pri nákupe do 60,99 Euro (vrátane 60,99 Euro) a

- balík na odberné miesto zadarmo pri nákupe nad 61 Euro (vrátane 61 Euro).

-balík na adresu doručenie do Českej republiky je za 7,99 Euro (199 Kč) pri hodnote nákupu do 60 Euro (1 499 Kč). Bližšie informácie na českej verzii našej stránky. Ak by ste chceli platiť v Eurách, prosím urobte objednávku na slovenskej verzii eshopu, ale neplaťte, čakajte na našu odpoveď emailom.

-balík na adresu doručenie do EU je za 14,99 Euro bez ohľadu na hodnotu nákupu. V krajinách Európskej únie (okrem SR a ČR) nie je možné využiť službu platby na dobierku.

c) prostredníctvom Slovenskej pošty doručenie spôsobom balík na poštu alebo doporučený list je za 3,99 Euro. Nákup za 61,00 Euro a viac je za 1,99 Euro. Zákazník si musí ísť vybrať balík osobne na pobočku Slovenskej pošty.

5. Potvrdenie objednávky spolu s elektronickou kópiou faktúry posielame do 24 alebo 48 hodín po prijatí objednávky. Tento časový interval môže byť iný v čase štátnych sviatkov alebo prázdnin. Takéto výnimočné udalosti sú oznamované vo vyskakovacom okienku na stránke MiniPlanet, ďalej na facebookovej stránke e-shop MiniPlanet, prípadne v automatickej odpovedi na Vašu objednávku.
6. Povinnosťou MiniPlanet je po zaplatení ceny za tovar Kupujúcim, dodať tovar Kupujúcemu v požadovanej kvalite, cene a množstve.

5. Súťaže
Súťaže organizované na našej Facebookovej stránke alebo instagrame sú vždy organizované a upravené štatútom súťaže, ktorý je zverejnený na stránke Zľavy a súťaže (link je tu).

6. Preberanie tovaru
1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke alebo na príslušnej pošte.
2. Pri preberaní produktu je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať MiniPlanet.
3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny na účet MiniPlanet. Do doby prechodu vlastníckych práv z MiniPlanet na Kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt MiniPlanet.
4. MiniPlanet je oprávnená požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu ešte neprešlo na Kupujúceho.
5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia produktov Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
6. Neprebratie zásielky pri doručení na dobierku znamená pre MiniPlanet dodatočné náklady. Výška týchto nákladov a teda výška dlžnej sumy bude vyčíslená voči Kupujúcemu, ktorý si neprevzal zásielku. MiniPlanet si ďalej vyhradzuje právo na určenie spôsobu úhrady dlžnej sumy pri nasledovnej objednávke klienta a má právo požadovať splatenie nákladov neprebratej zásielky spolu s cenou za novú objednávku a to vopred prevodom na účet MiniPlanet.

7. Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, ak je vykonaná v čo najskoršom termíne. Storno objednávky je možné urobiť telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom) a to pred tým, ako dôjde k poslaniu objednaného produktu v čase do 9:00 hod v deň posielania zásielok.
2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar), ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané MiniPlanet najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Odstúpenie od zmluvy môže byť uskutočnené:
a) písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené na kontaktnú adresu MiniPlanet alebo na email info@miniplanet.eu.
b) ústne, telefonicky na zákazníckej linke +42191916 5555.
Na základe dohody o spôsobe doručenia (vrátenia) produktov MiniPlanet, zašle Kupujúci produkty do sídla MiniPlanet alebo na vopred dohodnutú adresu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Pričom náklady na vrátenie produktu znáša Kupujúci.
Vrátený produkt alebo produkty nesmú byť znečistené, poškodené alebo používané. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa späť.
3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Kupujúceho, MiniPlanet prevezme tovar späť a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti celkovú cenu, ktorú Kupujúci uhradil za produkt, vopred dohodnutým spôsobom späť.
4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
5. V prípade akceptovania požiadavky Kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po 14 –dňovej lehote, má MiniPlanet právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.
6. MiniPlanet si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť v prípade výpredaja zásob, ak sa produkt nevyrába alebo sa prestal vyrábať alebo ak vystavená cena produktu bola chybná alebo z dôvodov vyššej moci. MiniPlanet o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne a to v čo najskoršom termíne, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky vrátená Kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom.

8. Záruka
1) MiniPlanet zodpovedá za chyby, ktoré má produkt pri prevzatí Kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. MiniPlanet je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým MiniPlanet nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3) MiniPlanet môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni v tom, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má Kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeraná zľavu z ceny produktu.
5. Vo všeobecnosti je záručná doba stanovená na minimálne 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia produktu Kupujúcim. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u MiniPlanet. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, s údajmi, ktoré pomôžu identifikovať Kupujúceho a konkrétnu objednávku (napríklad faktúrou alebo iným dokladom o zaplatení produktu MiniPlanet).
6. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nedodržaním návodu na ošetrovanie výrobku a používaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku Kupujúcim. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
7. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča Kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Ak je to možné a Kupujúcemu to nespôsobí žiadnu škodu alebo dodtočné náklady, môže Kupujúci zaslať MinPlanet fotografie vady na produkte. Na základe týchto informácií sa odporučí Kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

9. Ochrana osobných údajov (pravidlá známe ako GDPR)
Pre MiniPlanet je ochrana a bezpečnosť osobných údajov Kupujúcich na prvom mieste. Pri spracúvaní a uchovávaní Vašich osobných údajov sa riadime platnou slovenskou a európskou legislatívou (presné názvy zákonov na začiatku tejto stránky).
MiniPlanet spracováva údaje Kupujúcich v troch rovinách:
1) E-shop (pri zadaní objednávky),
2) Účtovníctvo (pre účely kontroly štátnymi orgánmi) a
3) Používanie cookies.
1. Prostredníctvom e-shopu získava MiniPlanet nasledovné údaje o kupujúcom: Meno a priezvisko, fakturačnú adresu alebo aj adresu dodania, emailovú adresu a telefónne číslo. Údaje získané vyplnením objednávky na e-shope sa uchovávajú v systéme e-shop a taktiež sa transferujú do systému kuriérskej spoločnosti. Takto transferované údaje sa môžu použiť treťou stranou iba na účely vybavenia a doručenia zásielky. MiniPlanet má vyhotovené dodávateľské zmluvy v súlade s platnou legislatívou s poskytovateľom e-shopu a aj s doručovateľkou spoločnosťou. Obe zmluvy zahŕňajú ustanovenia o ochrane osobných údajov podľa platnej legislatívy.
2. V účtovníctve MiniPlanet sa uchováva kópia daňového dokladu (napríklad faktúry), ktorý je vyhotovený v súlade s platnou daňovou legislatívou. Osobné údaje Kupujúceho v účtovníctve sa používajú iba na účel archivácie a kontroly štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.
3. MiniPlanet používa pri spravovaní svojho e-shopu technológiu cookies.
Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení Kupujúceho. Využívaním nášho e-shopu súhlasíte s využívaním technológie cookies.
4. Práva Kujúceho v rámci ochrany osobných údajov sú nasledovné:
a) právo na prístup k údajom
Kupujúci má právo vedieť, či MiniPlanet spracúva jeho osobné údaje. Ak ich MiniPlanet spracúva, potom nás môžete požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie, v ktorom Vám vymenujeme všetky osobné údaje, ktoré máme k dispozícii.
b) právo na opravu
Kupujúci má právo na to, aby jeho osobné údaje boli spracované správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú osobné údaje Kupujúceho nesprávne alebo neaktuálne, môže požiadať MiniPlanet o opravu alebo doplnenie.
c) právo na vymazanie
za určitých okolností má Kupujúci právo, aby boli jeho osobné údaje vymazané. O vymazanie vašich údajov môžete požiadať MiniPlanet kedykoľvek. MiniPlanet vymaže osobné údaje Kupujúceho v nasledovných situáciách:
• osobné údaje nepotrebuje pre účel, na ktorý boli poskytnuté;
• po odvolaní súhlasu Kupujúcim;
• po obdržaní námietky voči spracúvaniu osobných údajov;
• osobné údaje boli spracované nezákonne;
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
• ak je Kupujúci dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré nesúhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
d) právo na obmedzenie spracúvania
Kupujúci môže požiadať MiniPlanet, aby spracúvanie jeho osobných údajov bolo obmedzené. Na základe odsúhlasenej žiadosti od Kupujúceho, MiniPlanet nebude osobné údaje uchovávať a ďalej s nimi pracovať. K obmedzeniu spracúvania osobných údajov Kupujúceho dôjde, ak
• nám oznámi, že jeho osobné údaje sú nesprávne, a to až po dobu overenia ich správnosti;
• MiniPlanet spracúva osobné údaje Kupujúceho nezákonne, avšak Kupujúci nesúhlasí s ich vymazaním. V tomto prípade bude spracúvanie osobných údajov Kupujúceho len obmedzené;
• údaje o Kupujúcom už MiniPlanet nepotrebuje. Kupujúci ich však potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
• Kupujúci namieta voči spracúvaniu osobných údajov, a to až kým MiniPlanet neoverí, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
e) právo na prenosnosť údajov
Kupujúci má právo žiadať, aby mu MiniPlanet poskytla osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo html), ktorá mu umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môže Kupujúci požiadať, aby jeho osobné údaje preniesla MiniPlanet do vybranej spoločnosti priamo. MiniPlanet vyhovie takejto žiadosti, ak Kupujúci poskytne osobné údaje priamo MiniPlanet a tiež dá MiniPlanet na ich spracúvanie súhlas.
f) právo namietať
Kupujúci má právo namietať, že MiniPlanet spracúva jeho osobné údaje. Na základe písomnej námietky osobné údaje Kupujúceho budú vymazané. Kupujúci môže namietať spracovávanie osobných údajov z osobných dôvodov v nasledovných prípadoch:
• na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
• z dôvodu oprávneného záujmu MiniPlanet,
• vytvárania zákazníckeho profilu.
Pri vyššie uvedených právach sa môžete obrátiť so svojou žiadosťou na tím MiniPlanet prostredníctvom emailu info@miniplanet.eu.

10. Záverečné ustanovenia
1. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi MiniPlanet a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
2. MiniPlanet a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
3. Dozorným orgánom pre činnosť MiniPlanet je
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne
Hurbanova 39, 911 01 Trenčín
4. V prípade vzniku právnych sporov medzi Kupujúcim a MiniPlanet je subjektom alternatívneho riešenia sporov, orgán alternatívneho riešenia sporov a to je Slovenská obchodná inšpekcia.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 01.01.2021.

Uprevené dňa 11.10.2023

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Dátum posielania zásielok

Dátum posielania zásielok

Milé zákazníčky/zákazníci,

Posielanie vybavených objednávok je v utorok dňa 28. 5. 2024 (doručenie v stredu 29. 5. 2024).

Výmena. Netrafili ste veľkosť? Stáva sa. Napíšte nám a my Vám pošleme jednoduchý postup ako to urobiť čonajrýchlejšie a bez zbytočnej byrokracie.

V odpovedi na objendáku máte uvedený aj termín doručenia. Ak by ste chceli objednávku zrušiť, napíšte prosím na objednavka@miniplanet.eu.

Výpredaje! Postupne budeme ponúkať a propagovať posledné kusy výrobkov za supe cenu. Využitie tieto zľavy a aj darčekové certifikáty. 

Zľavová revolúcia na našom eshope. Každý môže získať 10% zľavu už na prvý nákup! Pozrite si ako získať darčekové certifikáty 

 

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať