obchodní podmínky

Všeobecné podmínky při nakupování dětského oblečení

Vítejte na stránce miniplanet.eu. Na této stránce se můžete seznámit s obchodními podmínkami internetového obchodu MiniPlanet. Tyto Obchodní podmínky mohou být změněny kdykoli a bez předchozího upozornění. Proto je třeba, abyste si je přečetli při každém použití stránky. Pokud nesouhlasíte s těmito Obchodními podmínkami, prosím nepoužívejte tuto stránku.

1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.miniplanet.eu (domény sk i cz). Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím (dále "MiniPlanet") a kupujícím (dále "Kupující) na druhé straně.

Prodávající a provozovatel internetového obchodu www.miniplanet.eu je:
Ing. Miriam Dugovičová – MiniPlanet
Brigádnická 554/18, 911 01 Trenčín
Živnostenský registr čj. 350-32239
IČ: 46 445 455
DIČ: 1045804573

Všechny smluvní vztahy vzniklé mezi MiniPlanet a Kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou v souladu s právním řádem Slovenské republiky a s nařízeními Evropské unie. V případě absence úpravy smluvních vztahů obchodními podmínkami, které vznikly mezi MiniPlanet a Kupujícím se tyto řídí zejména
Zákonem č.j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění,
Zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a
Zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů
Zákonem č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu
Zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
Zákonem č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a také
Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR").

2. Objednávka
1. Kupující objednává výrobky od MiniPlanet následujícím způsobem:
- na e-shopu www.miniplanet.eu (objednávky přes e-shop),
- písemnou formou zasláním elektronické zprávy na e-mail objednavka@miniplanet.eu nebo
- telefonicky na zákaznické lince +42191916 5555.
Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se Zákonem č.j. 102/2014 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů a je chápána jako smlouva uzavřená na dálku.
2. Při každé objednávce musí Kupující uvést: jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky). Tyto údaje budou ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů č.j. 18/2018 Sb. použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi MiniPlanet a Kupujícím a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zajišťující přepravu zboží). Způsob zpracovávání a uchovávání osobních údajů se blíže specifikuje níže v článku č. 9 Ochrana osobních údajů („GDPR).
3. Po doručení objednávky, bude tato objednávka zaevidována v systému MiniPlanet a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi MiniPlanet a Kupujícím. Následně se zástupce MiniPlanet zkontaktuje (prostřednictvím emailu nebo telefonicky) s Kupujícím a ověří objednávku, konečnou cenu a způsob úhrady, způsob dopravy a potvrdí přesné datum posílání nebo odběru. Od tohoto termínu je objednávka pro Kupujícího závazná.

3. Dodací lhůty
1. Dodací lhůty mohou být pro různé druhy produktů rozdílné. Dostupnost jednotlivých produktů je uvedena přímo na stránce MiniPlanet v části detail produktu. Pokud si kupující objedná produkty s rozdílnou dodací lhůtou, termín dodávky se určí podle nejdelší dodací doby.
2. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 4 do 10 dnů od data ověření objednávky. Při objednávkách na zakázku prostřednictvím emailu info@miniplanet.eu nebo objednavka@miniplanet.eu je dodací doba dohodnuta se zákazníkem individuálně.
3. Přesná data posílání zásilek během týdne jsou uvedena ve vyskakovacím okénku při otevírání stránky. Termín posílání zásilek nebo datum, místo a čas odběru zboží bude vždy potvrzen při ověřování objednávky zástupem MiniPlanet a bude uveden v emailu po zpracování objednávky.
4. Pokud to okolnosti vyžadují, může se MiniPlanet a Kupující dohodnout na prodloužené dodací lhůtě, nebo na konkrétním datu poslání v budoucnosti, pokud o to Kupující požádá (odložené posílání objednávek dle přání Kupujícího, například odeslání po návratu Kupujícího z dovolené nebo před Vánocemi.

4. Cena, platební podmínky a přepravné
1. Aktuální ceny produktů jsou uvedeny přímo u každého produktu na www.miniplanet.eu. Do těchto cen není započtena cena dopravy na místo určené Kupujícím. Cena za dodání zboží je hrazena Kupujícím dle platného ceníku uvedeného níže. Při osobním odběru zboží Kupujícím, na předem dohodnutém místě, Kupující hradí cenu jen za zboží.
2. Kupující může uhradit platbu na dobírku, převodem/vkladem na účet prodávajícího z různých bank a platbu kartou (PayCard). Pokud má klient účet v Tatra bance nebo využívá platební systém PayPal, může platit také v systému TatraPay a PayPal.
Číslo účtu MiniPlanet v Tatra bance je 2928866409/1100 (SK60 1100 0000 0029 2886 6409). Používejte prosím variabilní symbol uvedený v elektronické kopie faktury, případně číslo objednávky. V systému TatraPay a PayPal bude Vaše platba identifikována podle čísla objednávky nebo názvu účtu.
3. Při objednání nebo dodání produktu platí Kupující cenu za produkt plus dopravné nebo cenu dobírky. Cena za dobírku je 1,50 euro. Platba převodem na účet nebo platba prostřednictvím TatraPay je zdarma. Platba prostřednictvím CardPay PayPal je za 0,50 euro. Avšak poplatky banky za způsob úhrady bezhotovostně převodem na účet nese Kupující. To znamená, že celková cena za objednávku, musí být připsána na účet MiniPlanet, a to ve výši uvedené ve faktuře, respektive objednávce.
4. Způsob dopravy si volí Kupující sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo v jiném způsobu komunikace. Kupující si může zvolit způsob dopravy, a to:
a) vlastní dopravou zdarma (na předem dohodnuté místo na Sihoti v Trenčíně),
b) prostřednictvím kurýrní společnosti (DPD) následovně:
- balíček na adresu za 3,99 euro při nákupu do 50,99 euro (včetně 50,99 euro),
- balíček na adresu za 1,99 euro při nákupu od 51,00 euro do 80,00 euro (včetně 80,00 euro),

- balíček na adresu zdarma při nákupu za 81,00 euro a více (včetně 81,00 euro),

- balík na odběrné místo za 3,50 euro při nákupu do 50,99 euro (včetně 50,99 euro) a

- balíček na odběrné místo zdarma při nákupu nad 51 euro (včetně 51 euro).

-balíček na adresu doručení do České republiky je za 9,99 euro bez ohledu na hodnotu nákupu.

-balíček na adresu doručení do Rakouska je za 11,99 euro bez ohledu na hodnotu nákupu. V Rakousku není možné využít službu platby na dobírku.
c) prostřednictvím České pošty doručení způsobem balík na poštu nebo doporučený dopis je za 3,99 euro. Nákup za 51,00 euro a více je za 1,99 euro. Zákazník si musí jít vybrat balíček osobně na pobočku České pošty.

5. Potvrzení objednávky spolu s elektronickou kopií faktury posíláme do 24 nebo 48 hodin po přijetí objednávky. Tento časový interval může být jiný v době státních svátků nebo prázdnin. Takové výjimečné události jsou oznamovány ve vyskakovacím okénku na stránce MiniPlanet, dále na facebookovém a instagramovém účte MiniPlanet.eu, případně v automatické odpovědi na Vaši objednávku.
6. Povinností MiniPlanet je po zaplacení ceny za zboží Kupujícím, dodat zboží Kupujícímu v požadované kvalitě, ceně a množství.5.

5. Soutěže
Soutěže pořádané na naší Facebookové stránce nebo Instagramu jsou vždy organizovány a upraveny statutem soutěže, který je zveřejněn na stránce Slevy a soutěže (link je zde).

6. Přebírání zboží
1. Kupující se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce nebo na příslušné poště.
2. Při přebírání produktu je Kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, Kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat MiniPlanet.
3. Kupující nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny na účet MiniPlanet. Do doby přechodu vlastnických práv z MiniPlanet na Kupujícího, který má produkt v držení, má Kupující všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen produkty na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt MiniPlanet.
4. MiniPlanet je oprávněna požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu ještě nepřešlo na Kupujícího.
5. Nebezpečí škody na produktech přechází na Kupujícího momentem převzetí produktů Kupujícím nebo jeho zmocněncem.
6. Nepřevzetí zásilky při doručení na dobírku znamená pro MiniPlanet dodatečné náklady. Výše těchto nákladů, a tedy výše dlužné částky bude vyčíslena vůči Kupujícímu, který si nepřevzal zásilku. MiniPlanet si dále vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady dlužné částky při následující objednávce klienta a má právo požadovat splacení nákladů neprobrané zásilky spolu s cenou za novou objednávku, a to předem převodem na účet MiniPlanet.

 

7. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, je-li provedena v co nejdřívějším termínu. Storno objednávky lze učinit telefonicky nebo písemnou formou (e-mailem) a to před tím, než dojde k poslání objednaného produktu v době do 9:00 hod. v den posílání zásilek.
2. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy (vrátit zboží), pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno MiniPlanet nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Tato lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Odstoupení od smlouvy může být uskutečněno:
a) písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu a Kupujícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno na kontaktní adresu MiniPlanet nebo na email info@miniplanet.eu.
b) ústně, telefonicky na zákaznické lince +42191916 5555.
Na základě dohody o způsobu doručení (vrácení) produktů MiniPlanet, zašle Kupující produkty do sídla MiniPlanet nebo na předem dohodnutou adresu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Přičemž náklady na vrácení produktu nese Kupující.
Vrácený produkt nebo produkty nesmí být znečištěny, poškozeny nebo používány. Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací se zpět.
3. Při dodržení výše uvedených povinností Kupujícího, MiniPlanet převezme zboží zpět a bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí celkovou cenu, kterou Kupující uhradil za produkt, předem dohodnutým způsobem zpět.
4. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle zvláštních požadavků Kupujícího nebo produktu určeného zvlášť pro jednoho Kupujícího, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit.
5. V případě akceptování požadavku Kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy po 14denní lhůtě, má MiniPlanet právo požadovat úhradu vzniklých nákladů.
6. MiniPlanet si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část v případě výprodeje zásob, pokud se produkt nevyrábí nebo se přestal vyrábět nebo pokud vystavená cena produktu byla vadná nebo z důvodů vyšší moci. MiniPlanet o této skutečnosti neprodleně informuje Kupujícího. Zaplacená kupní cena za zboží bude následně, a to v co nejdřívějším termínu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky vrácena Kupujícímu předem dohodnutým způsobem.

8. Záruka
1) MiniPlanet odpovídá za vady, které má produkt při převzetí Kupujícím. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. MiniPlanet je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
2) Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nevzniknou-li tím MiniPlanet nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
3) MiniPlanet může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadný produkt za bezvadný, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
4) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání v tom, aby se produkt mohl řádně užívat jako produkt bez vady, má Kupující právo na výměnu produktu nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad produkt řádně užívat.
Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny produktu.
5. Obecně je záruční doba stanovena na minimálně 24 měsíců, pokud není u konkrétního produktu uvedeno jinak a začíná běžet od data převzetí produktu Kupujícím. Reklamovat lze pouze produkt zakoupený a zaplacený u MiniPlanet. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozený, s údaji, které pomohou identifikovat Kupujícího a konkrétní objednávku (například fakturou nebo jiným dokladem o zaplacení produktu MiniPlanet).
6. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, nedodržením návodu k ošetřování výrobku a používáním výrobku v nevhodných podmínkách, nebo byl-li proveden zásah do výrobku Kupujícím. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.
7. V případě uplatňování reklamace se doporučuje Kupujícímu telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje vadu a jakým způsobem se projevila. Pokud je to možné a Kupujícímu to nezpůsobí žádnou škodu nebo dodatečné náklady, může Kupující zaslat MiniPlanet fotografie vady na produktu. Na základě těchto informací se doporučí Kupujícímu další postup při vyřizování reklamace.

9. Ochrana osobních údajů (pravidla známá jako GDPR)
Pro MiniPlanet je ochrana a bezpečnost osobních údajů Kupujících na prvním místě. Při zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů se řídíme platnou slovenskou a evropskou legislativou (přesné názvy zákonů na začátku této stránky).
MiniPlanet zpracovává údaje Kupujících ve třech rovinách:
1) E-shop (při zadání objednávky),
2) Účetnictví (pro účely kontroly státními orgány) a
3) Používání cookies.

1. Prostřednictvím e-shopu získává MiniPlanet následující údaje o kupujícím: Jméno a příjmení, fakturační adresu nebo i adresu dodání, emailovou adresu a telefonní číslo. Údaje získané vyplněním objednávky na e-shopu se uchovávají v systému e-shop a také se transferují do systému kurýrní společnosti. Takto transferované údaje mohou být použity třetí stranou pouze pro účely vyřízení a doručení zásilky. MiniPlanet má vyhotovené dodavatelské smlouvy v souladu s platnou legislativou s poskytovatelem e-shopu a s doručovatelkou společností. Obě smlouvy zahrnují ustanovení o ochraně osobních údajů podle platné legislativy.
2. V účetnictví MiniPlanet se uchovává kopie daňového dokladu (například faktury), který je vyhotoven v souladu s platnou daňovou legislativou. Osobní údaje Kupujícího v účetnictví se používají pouze k účelu archivace a kontroly státními orgány Slovenské republiky.
3. MiniPlanet používá při správě svého e-shopu technologii cookies.
Cookies představuje krátký text (alfanumerický řetězec), který je uložen na koncovém zařízení Kupujícího. Využíváním našeho e-shopu souhlasíte s využíváním technologie cookies.
4. Práva Kujícího v rámci ochrany osobních údajů jsou následující:
a) právo na přístup k údajům
Kupující má právo vědět, zda MiniPlanet zpracovává jeho osobní údaje. Pokud je MiniPlanet zpracovává, pak nás můžete požádat o přístup k údajům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení, ve kterém Vám jmenujeme veškeré osobní údaje, které máme k dispozici.
b) právo na opravu
Kupující má právo na to, aby jeho osobní údaje byly zpracovány správně, úplné a aktuální. Pokud jsou osobní údaje Kupujícího nesprávné nebo neaktuální, může požádat MiniPlanet o opravu nebo doplnění.
c) právo na vymazání
za určitých okolností má Kupující právo, aby byly jeho osobní údaje vymazány. O vymazání vašich údajů můžete požádat MiniPlanet kdykoliv. MiniPlanet vymaže osobní údaje Kupujícího v následujících situacích:
osobní údaje nepotřebuje pro účel, pro který byly poskytnuty;
• po odvolání souhlasu Kupujícím;
• po obdržení námitky vůči zpracování osobních údajů;
• osobní údaje byly zpracovány nezákonně;
• osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;
• je-li Kupující dítě, příp. rodič dítěte, které nesouhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet;
osobní údaje nepotřebuje pro účel, pro který byly poskytnuty;
• po odvolání souhlasu Kupujícím;
• po obdržení námitky vůči zpracování osobních údajů;
• osobní údaje byly zpracovány nezákonně;
• osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;
• je-li Kupující dítě, příp. rodič dítěte, které nesouhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet;
nám sdělí, že jeho osobní údaje jsou nesprávné, a to až po dobu ověření jejich správnosti;
• MiniPlanet zpracovává osobní údaje Kupujícího nezákonně, avšak Kupující nesouhlasí s jejich vymazáním. V tomto případě bude zpracování osobních údajů Kupujícího jen omezené;
• údaje o Kupujícím již MiniPlanet nepotřebuje. Kupující je však potřebuje k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv;
• Kupující namítá vůči zpracování osobních údajů, a to, dokud MiniPlanet neověří, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.
e) právo na přenosnost údajů
Kupující má právo žádat, aby mu MiniPlanet poskytla osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo html), která mu umožní snadno si přenést údaje do jiné společnosti. Také nás může Kupující požádat, aby jeho osobní údaje přenesla MiniPlanet do vybrané společnosti přímo. MiniPlanet vyhoví takové žádosti, pokud Kupující poskytne osobní údaje přímo MiniPlanet a také dá MiniPlanet k jejich zpracování souhlas.
f) právo namítat
Kupující má právo namítat, že MiniPlanet zpracovává jeho osobní údaje. Na základě písemné námitky osobní údaje Kupujícího budou vymazány. Kupující může namítat zpracovávání osobních údajů z osobních důvodů v následujících případech:
• k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
• z důvodu oprávněného zájmu MiniPlanet,
• vytváření zákaznického profilu.
U výše uvedených práv se můžete obrátit se svou žádostí na tým MiniPlanet prostřednictvím emailu info@miniplanet.eu.

10. Závěrečná ustanovení
1. Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi MiniPlanet a Kupujícím. V případě, že se prokáží kompetentním orgánům Slovenské republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatná nebo nevynutitelná, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.
2. MiniPlanet a Kupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou a elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.
3. Dozorovým orgánem pro činnost MiniPlanet je
Slovenská obchodní inspekce
Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Trenčíně
Hurbanova 39, 911 01 Trenčín
4. V případě vzniku právních sporů mezi Kupujícím a MiniPlanet je subjektem alternativního řešení sporů, orgán alternativního řešení sporů, a to je Slovenská obchodní inspekce.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 01.01.2021.

Posledně upraveno dne 7.2.2022

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat